DỊCH VỤ

KHAI THÁC CẦU CẢNG

BỐC XẾP VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA - HÀNG RỜI - HÀNG ĐÓNG BAO

BỐC XẾP VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA - HÀNG SẮT THÉP- CẤU KIỆN THIẾT BỊ - HÀNG SIÊU TRƯỜNG SIÊU TRỌNG

KHO BÃI CHỨA HÀNG

KIỂM ĐẾM GIAO NHẬN

CHẾ TẠO CƠ KHÍ

TIN TỨC

Thông báo mời quan tâm gói thầu “Tư vấn giám sát” thuộc dự án “Bê tông hóa đường giao thông nội bộ”

20 05 2024

Thông báo mời quan tâm gói thầu “Tư vấn giám sát” thuộc dự án “Bê tông...

Thông báo mời quan tâm gói thầu “Tư vấn giám sát” thuộc dự án “Nạo vét bến cầu cảng 80.000DWT và Bến sà lan 1.500 – 2.500DWT”

20 05 2024

Thông báo mời quan tâm gói thầu “Tư vấn giám sát” thuộc dự án “Nạo vét bến cầu...

Thông báo mời quan tâm gói thầu “Thi công xây dựng” thuộc dự án “Sửa chữa bến cầu cảng 80.000DWT”

20 05 2024

Thông báo mời quan tâm gói thầu “Thi công xây dựng” thuộc dự án “Nạo vét bến cầu cảng 80.000DWT và Bến sà lan 1.500 – 2.500DWT”

15 05 2024

Thông báo quan tâm gói thầu " Thi công xây dựng" thuộc dự án "Bê tông hóa đường giao thông nội bộ cảng"

14 05 2024

Thư mời Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

01 06 2023

 

Gửi Email bài này:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại:
0254 3921 658/659 - 0254 3923 624/625
Fax:
0254 3921 660
Gửi Email. Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.