Hoạt động của Công ty được xây dựng, vận hành theo hệ thống tiêu chuẩn tích hợp ISO và OHSAS đã được tổ chức BSI của Anh Quốc đánh giá và chứng nhận. Cảng cũng đã được Cục Hàng hải Việt Nam cấp giấy chứng nhận phù hợp của cảng biển theo quy định của Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển.

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015

PTSC Phu ISO 9001 2015

Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001-2015

Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp OHSAS 18001-2007 Giấy chứng nhận phù hợp của cảng biển