Công ty được xây dựng theo mô hình Công ty Cổ phần với bộ máy quản lý tinh gọn, linh hoạt và hoạt động có hiệu quả.